Aardgasvrij in 2030

Alle gemeenten in Nederland moeten van de Rijksoverheid vastleggen hoe zij gaan stoppen met het verbruik van aardgas voor 2050. Ook de gemeente Duiven heeft hiervoor een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe we stap voor stap van het aardgas af willen gaan.

In de Transitievisie Warmte is De Vergert aangewezen als een zogenoemde ‘startwijk’. Dat betekent dat het streven is dat de Vergert rond 2030 overstapt op een duurzaam alternatief voor aardgas.

Hoe maken we De Vergert samen aardgasvrij?

De komende jaren gaan we samen aan de slag om in de wijk de Vergert (oost) over te stappen van aardgas naar een duurzaam alternatief. Dit doen we met de bewoners van de Zadelmakerstraat, Touwslagerstraat, Gildedreef, Looierstraat, Kuiperstraat en de Weverstraat.

Het streven is om in 2030 over te stappen omdat dan ook de riolering wordt vervangen. Op deze manier is er maar één keer overlast in de wijk als we ook voor aardgasvrij aanpassingen moeten doen aan kabels en leidingen in de grond. De komende jaren zijn daar een aantal stappen voor nodig.

De werkgroepen spelen een belangrijke rol bij het uitwerken van de verschillende stappen. Bijvoorbeeld door alle inwoners van de wijk te informeren, verschillende opties te onderzoeken en vergelijken en de kosten te bekijken. De werkgroepen bestaan uit wijkbewoners aangevuld met medewerkers van de gemeente en eventueel inhoudsdeskundigen. Wilt u aansluiten bij een werkgroep? Stuur dan een mailtje naar aardgasvrij@1stroom.nl dan ontvangt u meer informatie.

We maken de komende jaren drie documenten die steeds duidelijker antwoord geven op de vraag welk alternatief voor aardgas bij de verschillende woningen in de wijk past: de Warmtevisie, het Warmteplan en het Warmte uitvoeringsplan. De documenten worden door de werkgroepen en gemeente gemaakt en voorgelegd aan de wijk. Daarna moet de gemeenteraad het document vaststellen en kunnen we met de volgende fase aan de slag.

Wat gebeurt er in de wijk?

5 oktober 2021 - Inloopavond inwoners startwijken

In oktober 2020 hebben we, nog voordat de gemeenteraad een besluit had genomen, een inloopavond georganiseerd voor inwoners uit de potentiële startwijken. Inwoners werden per brief uitgenodigd en konden tijdens de avond vragen stellen en in contact komen met energiecoaches. De opkomst was groot: ruim 80 inwoners.

23 november 2021 - Transitievisie Warmte in de Ronde tafel

Tijdens de ronde tafel gingen raadsleden en inwoners met elkaar in gesprek over het onderwerp en werden verdiepende vragen gesteld.

23 december 2021 - Transitievisie in de debattafel

Tijdens de debattafel wisselden de raadsleden met elkaar van gedachte over het onderwerp. Dit was de voorbereiding op het uiteindelijke besluit in de gemeenteraad.

18 januari 2022 - Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad

Tijdens deze raadsvergadering is de Transitievisie Warmte officieel vastgesteld en zijn daarbij de startwijken voor Duiven aangewezen: De Vergert en Centrum/Oud-Zuid.

19 januari 2022 - Start Wijkuitvoeringsplan De Vergert

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte zijn we gestart met het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de wijk de Vergert.

17 maart 2022 - Vragenlijst 'Open Stad' open gesteld

In het voorjaar van 2022 is een Vragenlijst uitgezet onder de bewoners van de Vergert. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de resultaten.

·         De Vergert telt 437 woningen, hiervan hebben 157 bewoners meegedaan aan de vragenlijst. Maar liefst 73 bewoners hebben aangegeven actief betrokken te willen zijn.

·         Van alle bewoners die hebben deelgenomen aan de vragenlijst woont 88,5% in een koopwoning en 11,5% in een huurwoning. In verhouding hebben meer kopers gereageerd op de vragenlijst, aangezien het aandeel van alle woningen in De Vergert 18% huur is.

·         90% van de deelnemers was al bekend met de plannen om met De Vergert van gas over te stappen op duurzame warmte.

·         Bijna alle deelnemers hebben al iets aan hun woning gedaan om energie te besparen. Slechts 7 deelnemers zijn (nog) niet bezig met het verduurzamen van hun woning. De andere deelnemers hebben al één of meerdere acties ondernomen om energie te besparen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het vervangen van oude apparaten.

·         Maar liefst 69% geeft aan graag samen met de gemeente, experts en wijkbewoners op zoek te willen gaan naar alternatieven voor aardgas. De deelnemers beschikken over verschillende kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid en aardgasvrij wonen. Deze kennis en kunde hopen we in de toekomst in te kunnen zetten om samen op zoek te gaan naar een duurzaam alternatief voor aardgas.

·         Websites waar veel informatie te vinden is over aardgasvrij wonen en duurzaamheid, zijn nog niet zo bekend onder de deelnemers van de vragenlijst. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om gratis advies te ontvangen van een energiecoach. Kijk hier voor meer informatie: https://samen1nergie.nl/energie-coaches/ . Op deze website vindt u ook veel handige informatie, bijvoorbeeld over energiebesparing en over initiatieven van de gemeente.

·         Alle in de vragenlijst gestelde vragen zijn door ons per email aan de vragensteller beantwoord. Ook de opmerkingen zijn verzameld, maar te divers om hier in een zin samen te vatten. Wat ons opviel was dat er veel vragen en opmerkingen waren over de mogelijke kosten. Daar geven we natuurlijk extra aandacht aan in het vervolgproces. Wij danken u voor uw deelname en hopen dat u in de toekomst betrokken blijft bij de ontwikkelingen rondom aardgasvrij wonen in De Vergert.

11 juli 2022: bijeenkomst voor betrokken bewoners

In de vragenlijst konden bewoners aangeven of zij actief betrokken wilden zijn bij het proces. 73 bewoners hebben dit aangegeven. Deze bewoners zijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst in de Stek. Ongeveer 45 bewoners hebben tijdens deze bijeenkomst uitleg gekregen over het proces en hebben zich ingeschreven voor de werkgroepen.

Hier vind u de Presentatie en het Terugkoppeling van de bijeenkomst op 11 juli.

gestart in kwartaal 3 2022 - Planning eerste bijeenkomst

Na de zomer is de werkgroep Activiteiten & Communicatie bijeengekomen om de eerste grote bijeenkomst voor de hele wijk te organiseren.

16 oktober: de kick-off van De Vergert Aardgasvrij

Op zondag 16 oktober vond de kick-off plaats van het project De Vergert Aardgasvrij in de Droomgaard. Tijdens deze Kick-off werden de bewoners van de startwijk geïnformeerd over de stappen die we de komende jaren samen gaan zetten zodat de Vergert (oost) kan overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. Onderstaande video geeft een mooie impressie van de sfeer van deze middag.

Hier vindt u alle informatie die tijdens de kick-off is gedeeld:

Presentatie 

Video verslag van de kick-off

Placemat bespaartips

Folder bespaartips

Informatie Regionaal Energie Loket Duiven

 

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor de bijeenkomst op 16 oktober ontzettend bedanken! De kick-off werd een succes door de inzet van alle vrijwilligers, de Droomgaard, Mikado, Liemers Harmonie en Regionaal
Energieloket. Ook willen we gemeente Veenendaal bedanken voor de geweldige kleurplaat voor de kinderen!

November 2022: nieuwsbrief de Vergert Aardgasvrij

Om samen terug te kijken op de kick-off, hebben alle bewoners in de wijk de nieuwsbrief in de bus ontvangen. In deze nieuwsbrief staat meer informatie over het proces, de veel gestelde vragen & antwoorden, slimme tips om energie te besparen en een leuke puzzel.

23 November 2022: start wekgroep Financiën

De bewoners van de wijk die zich hebben opgegeven voor de werkgroep Financiën, zijn onder begeleiding van de gemeente bij elkaar gekomen om kennis te maken.

November 2022: start wekgroep Techniek

De bewoners van de wijk die zich hebben opgegeven voor de werkgroep Techniek, komen onder begeleiding van de gemeente bij elkaar om kennis te maken. Deze groep heeft een eerste verkenning gedaan naar alle mogelijke alternatieven voor aardgas. Vervolgens zal uit deze verkenning een selectie worden gemaakt van 2-3 alternatieven met de grootste kans van slagen.

Doe mee voor duurzaam!

Bekijk wat anderen al doen of ontdek hoe je zelf kunt bijdragen aan een duurzamere leefomgeving.