Aardgasvrij in 2030

Alle gemeenten in Nederland moeten van de Rijksoverheid vastleggen hoe zij gaan stoppen met het verbruik van aardgas voor 2050. Ook de gemeenten Duiven en Westervoort hebben hiervoor een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte Duiven  en de Transitievisie Warmte Westervoort.Hierin staat hoe we stap voor stap van het aardgas af willen gaan.

 

In de Transitievisie Warmte van Duiven zijn De Vergert en Centrum/Oud-Zuid aangewezen als zogenoemde ‘startwijken’. Dat betekent dat het streven is dat deze wijken rond 2030 overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas.

Inmiddels zijn we samen met inwoners van de Vergert gestart met het traject richting een aardgasvrije wijk. De ervaringen die we daar opdoen gebruiken we dan later als we met de tweede startwijk, Centrum/Oud-Zuid aan de slag gaan. Dit betekent dat we niet eerder dan in 2024 een start maken met het wijkuitvoeringsplan voor Centrum/Oud-Zuid. Zodra we met uw wijk aan de slag gaan, ontvangt u meer informatie.

Hoe maken we De Vergert samen aardgasvrij?

De komende jaren gaan we samen aan de slag om in de wijk de Vergert (oost) over te stappen van aardgas naar een duurzaam alternatief. Dit doen we met de bewoners van de Zadelmakerstraat, Touwslagerstraat, Gildedreef, Looierstraat, Kuiperstraat en de Weverstraat.

Het streven is om in 2030 over te stappen omdat dan ook de riolering wordt vervangen. Op deze manier is er maar één keer overlast in de wijk als we ook voor aardgasvrij aanpassingen moeten doen aan kabels en leidingen in de grond. De komende jaren zijn daar een aantal stappen voor nodig.

De werkgroepen spelen een belangrijke rol bij het uitwerken van de verschillende stappen. Bijvoorbeeld door alle inwoners van de wijk te informeren, verschillende opties te onderzoeken en vergelijken en de kosten te bekijken. De werkgroepen bestaan uit wijkbewoners aangevuld met medewerkers van de gemeente en eventueel inhoudsdeskundigen. Wilt u aansluiten bij een werkgroep? Stuur dan een mailtje naar aardgasvrij@1stroom.nl dan ontvangt u meer informatie.

We maken de komende jaren drie documenten die steeds duidelijker antwoord geven op de vraag welk alternatief voor aardgas bij de verschillende woningen in de wijk past: de Warmtevisie, het Warmteplan en het Warmte uitvoeringsplan. De documenten worden door de werkgroepen en gemeente gemaakt en voorgelegd aan de wijk. Daarna moet de gemeenteraad het document vaststellen en kunnen we met de volgende fase aan de slag.

Wat gebeurt er in de wijk?

5 oktober 2021 - Inloopavond inwoners startwijken

In oktober 2020 hebben we, nog voordat de gemeenteraad een besluit had genomen, een inloopavond georganiseerd voor inwoners uit de potentiële startwijken. Inwoners werden per brief uitgenodigd en konden tijdens de avond vragen stellen en in contact komen met energiecoaches. De opkomst was groot: ruim 80 inwoners.

23 november 2021 - Transitievisie Warmte in de Ronde tafel

Tijdens de ronde tafel gingen raadsleden en inwoners met elkaar in gesprek over het onderwerp en werden verdiepende vragen gesteld.

23 december 2021 - Transitievisie in de debattafel

Tijdens de debattafel wisselden de raadsleden met elkaar van gedachte over het onderwerp. Dit was de voorbereiding op het uiteindelijke besluit in de gemeenteraad.

18 januari 2022 - Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad

Tijdens deze raadsvergadering is de Transitievisie Warmte officieel vastgesteld en zijn daarbij de startwijken voor Duiven aangewezen: De Vergert en Centrum/Oud-Zuid.

19 januari 2022 - Start Wijkuitvoeringsplan De Vergert

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte zijn we gestart met het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de wijk de Vergert.

17 maart 2022 - Vragenlijst 'Open Stad' open gesteld

In het voorjaar van 2022 is een Vragenlijst uitgezet onder de bewoners van de Vergert. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de resultaten.

·         De Vergert telt 437 woningen, hiervan hebben 157 bewoners meegedaan aan de vragenlijst. Maar liefst 73 bewoners hebben aangegeven actief betrokken te willen zijn.

·         Van alle bewoners die hebben deelgenomen aan de vragenlijst woont 88,5% in een koopwoning en 11,5% in een huurwoning. In verhouding hebben meer kopers gereageerd op de vragenlijst, aangezien het aandeel van alle woningen in De Vergert 18% huur is.

·         90% van de deelnemers was al bekend met de plannen om met De Vergert van gas over te stappen op duurzame warmte.

·         Bijna alle deelnemers hebben al iets aan hun woning gedaan om energie te besparen. Slechts 7 deelnemers zijn (nog) niet bezig met het verduurzamen van hun woning. De andere deelnemers hebben al één of meerdere acties ondernomen om energie te besparen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het vervangen van oude apparaten.

·         Maar liefst 69% geeft aan graag samen met de gemeente, experts en wijkbewoners op zoek te willen gaan naar alternatieven voor aardgas. De deelnemers beschikken over verschillende kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid en aardgasvrij wonen. Deze kennis en kunde hopen we in de toekomst in te kunnen zetten om samen op zoek te gaan naar een duurzaam alternatief voor aardgas.

·         Websites waar veel informatie te vinden is over aardgasvrij wonen en duurzaamheid, zijn nog niet zo bekend onder de deelnemers van de vragenlijst. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om gratis advies te ontvangen van een energiecoach. Kijk hier voor meer informatie: https://samen1nergie.nl/energie-coaches/ . Op deze website vindt u ook veel handige informatie, bijvoorbeeld over energiebesparing en over initiatieven van de gemeente.

·         Alle in de vragenlijst gestelde vragen zijn door ons per email aan de vragensteller beantwoord. Ook de opmerkingen zijn verzameld, maar te divers om hier in een zin samen te vatten. Wat ons opviel was dat er veel vragen en opmerkingen waren over de mogelijke kosten. Daar geven we natuurlijk extra aandacht aan in het vervolgproces. Wij danken u voor uw deelname en hopen dat u in de toekomst betrokken blijft bij de ontwikkelingen rondom aardgasvrij wonen in De Vergert.

11 juli 2022: bijeenkomst voor betrokken bewoners

In de vragenlijst konden bewoners aangeven of zij actief betrokken wilden zijn bij het proces. 73 bewoners hebben dit aangegeven. Deze bewoners zijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst in de Stek. Ongeveer 45 bewoners hebben tijdens deze bijeenkomst uitleg gekregen over het proces en hebben zich ingeschreven voor de werkgroepen.

Hier vind u de Presentatie en het Terugkoppeling van de bijeenkomst op 11 juli.

gestart in kwartaal 3 2022 - Planning eerste bijeenkomst

Na de zomer is de werkgroep Activiteiten & Communicatie bijeengekomen om de eerste grote bijeenkomst voor de hele wijk te organiseren.

16 oktober: de kick-off van De Vergert Aardgasvrij

Op zondag 16 oktober vond de kick-off plaats van het project De Vergert Aardgasvrij in de Droomgaard. Tijdens deze Kick-off werden de bewoners van de startwijk geïnformeerd over de stappen die we de komende jaren samen gaan zetten zodat de Vergert (oost) kan overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. Onderstaande video geeft een mooie impressie van de sfeer van deze middag.

Hier vindt u alle informatie die tijdens de kick-off is gedeeld:

Presentatie 

Video verslag van de kick-off

Placemat bespaartips

Folder bespaartips

Informatie Regionaal Energie Loket Duiven

 

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor de bijeenkomst op 16 oktober ontzettend bedanken! De kick-off werd een succes door de inzet van alle vrijwilligers, de Droomgaard, Mikado, Liemers Harmonie en Regionaal
Energieloket. Ook willen we gemeente Veenendaal bedanken voor de geweldige kleurplaat voor de kinderen!

November 2022: nieuwsbrief 1 de Vergert Aardgasvrij

Om samen terug te kijken op de kick-off, hebben alle bewoners in de wijk de nieuwsbrief in de bus ontvangen. In deze nieuwsbrief staat meer informatie over het proces, de veel gestelde vragen & antwoorden, slimme tips om energie te besparen en een leuke puzzel.

23 November 2022: start wekgroep Financiën

De bewoners van de wijk die zich hebben opgegeven voor de werkgroep Financiën, zijn onder begeleiding van de gemeente bij elkaar gekomen om kennis te maken.

November 2022: start wekgroep Techniek

De bewoners van de wijk die zich hebben opgegeven voor de werkgroep Techniek, komen onder begeleiding van de gemeente bij elkaar om kennis te maken. Deze groep heeft een eerste verkenning gedaan naar alle mogelijke alternatieven voor aardgas. Vervolgens zal uit deze verkenning een selectie worden gemaakt van 2-3 alternatieven met de grootste kans van slagen.

Februari 2023: kennismakingsbijeenkomst werkgroepen

Op 7 februari hebben de wijkbewoners van de werkgroepen Techniek, Financiën en Activiteiten & Communicatie elkaar ontmoet in Bij Welling. Na een kort welkomstwoordje werden de deelnemers uitgenodigd om enkele minuten kennis te maken met minstens 2 mensen die zij nog niet kenden. Er werd gezellig gepraat en de tijd bleek al snel te kort. Maar het serieuze deel van de avond liet niet op zich wachten: de werkgroepen hebben aan elkaar gepresenteerd waar zij zich mee bezig hebben gehouden en waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan. Aan de hand van een grote kalender van 2023 op de muur werden de plannen voor het komende jaar inzichtelijk. Al snel werd duidelijk dat de werkgroepen elkaar onderling gaan opzoeken en gaan samenwerken, bijvoorbeeld om bijeenkomsten voor de wijk te organiseren. Projectleider Tim Kleingeld gaf na de presentaties aan heel blij te zijn met de betrokkenheid en het enthousiasme van alle werkgroepen.

Na de pauze was het tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Aan de hand van verschillende spelvormen (wie woont er het langste in de wijk? En op basis van een globale plattegrond op de grond, waar woon je ongeveer?) ontstond er een gezellige sfeer. Aan de hand van de kaartjes die eerder werden ingevuld hebben de deelnemers hun beste energiebesparende tips met elkaar uitgewisseld. De avond werd afgesloten met een drankje.

 

April 2023: nieuwsbrief 2 de Vergert Aardgasvrij

In april hebben alle bewoners in de wijk de nieuwsbrief in de bus ontvangen. In deze nieuwsbrief staat meer informatie over het proces, een interview met een inwoner van de wijk, slimme tips om energie te besparen en de winnaar van de puzzel uit de vorige nieuwsbrief.

Doe mee voor duurzaam!

Bekijk wat anderen al doen of ontdek hoe je zelf kunt bijdragen aan een duurzamere leefomgeving.